DuctNet ในไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ออกแบบ,ผลิต,ติดตั้ง,ซ่อมแซม รวมไปถึงการจัดจำหน่ายท่อในระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่

  • หน้าหลัก
  • ดักท์เนท (ไทยแลนด์) จับมือพาร์ทเนอร์จัดสัมมนาใหญ่

ดักท์เนท (ไทยแลนด์) จับมือพาร์ทเนอร์จัดสัมมนาใหญ่

บริษัท ฟุกางาว่า จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของดักท์เนท (ไทยแลนด์) ร่วมกับบริษัท ไทย โกลบอลเอ็นเนอร์จี้จำกัด ในเครือของบริษัท ฤทธา จำกัดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Defining the Ultimate Conditions Towards Sustaining (DUCTs) engineering for building” ภายใต้แนวคิด “การกำหนดเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบพัฒนาระบบ(ท่อดักท์)ภายในอาคาร”ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

นายคาซุมิ ฟุกางาว่า ประธานกรรมการ บริษัท ดักท์เนท (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า

“เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้หลายๆหน่วยงานตื่นตัวและให้ความสนใจในเรื่องการประหยัดพลังงานมากขึ้น บริษัทฟุกางาว่า จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบและผลิตท่อดักท์ HVAC ในประเทศญี่ปุ่นและเป็นบริษัทแม่ของบริษัทดักท์เนท (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการก่อสร้างและออกแบบอาคาร รวมทั้งการวางระบบท่อดักท์ภายในอาคารโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่แนวทางการพัฒนาวงการวิชาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมและการวางระบบได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้”

โดยภายในงานสัมมนามีบุคลากรด้านงานออกแบบและที่ปรึกษางานวิศวกรรม งานวางระบบ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วิศวกร สนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 ท่าน เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง